معرفی اعضا مدیریت ارتباطات فرهنگی

از آنجا که داشتن نقشه و برنامه مشخص در انجام فعالیت‌های سازمانی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر است در راستای ارزش‌های بنیادی تدوین شده سند چشم انداز دانشگاه کاشان در سال 1404، حاکمیت بینش توحیدی بر تمامی فعالیت‌های دانشگاه، تقویت فرهنگ آزاد اندیشی، خرد ورزی، نقادی، و نقدپذیری و همچنین تقویت روحیه خودباوری، شهامت علمی، خلاقیت و نوآوری و... از ضروریات می‌باشد. در این راستا برآن شدیم تا با تدوین برنامه راهبردی در زمینه ارتباطات فرهنگی بر مبنای اصول کلی دانشگاه تمدن ساز اسلامی قدمی را برداریم.
 
 

 

مدیریت مجموعه: سرکار خانم زهرا سادات طاهری (عضو هیات علمی دانشگاه کاشان)کارشناسان حوزه مدیریت  ارتباطات فرهنگی:
ـ طیبه مصلحـی: 55912264
ـ صفیه نصراللهی: 55912118
ـ فاطمه بارونقی: 55912118