تدبر در قرآن(ویژه ماه رمضان)


طرح «تدبر در قرآن» به مناسبت ماه مبارک رمضان اجرا شد، در این طرح هر روز یک آیه ای به همراه تفسیر آن برای کارمندان دانشگاه ارسال می گردد. شما می توانید با کلیک بر روی شماره متن کامل آیه و تفسیر را دریافت نمایید.
شماره یک: جزء یک/ آیه 30 سوره بقره
شماره دو: جزء سوم:/ آیه 256 سوره بقره
شماره سه: جزء پنجم/ آیه 124 سوره نساء
شماره چهار: چرا دیه زن و مرد متفاوت است؟
شماره پنج: جزء هفت/ آیه 59 سوره انعام
شماره شش: جزء هشت/ 20 سوره اعراف
شماره هفت: جزء یازده/ آیه 55 سوره یونس
شماره هشت: جزء دوازده/ آیه 13 سوره هود
شماره نه: جزء سیزده/ آیه 67 سوره یوسف
شماره ده: جزء چهارده/ آیه 68 سوره نحل
شماره یازده: جزء پانزده/ آیه یک سوره اسراء
شماره دوازده: جزء هفده/ آیه 52 سوره حج
شماره سیزده: جزء نوزده/ آیه 17 سوره نمل
شماره چهارده: جزء 25/ آیه 33 سوره زخرف
شماره پانزده: جزء 26/ آیات 1و2 سوره فتح
شماره شانزده: جزء 27/ آیه 56 سوره ذاریات
شماره هفده: جزء 28/ آیه 9 سوره صف
شماره هجده: جزء 29/ آیه 6 سوره انسان