بروشور

بروشور «فرستاده مهربانی»


زندگی پیغمبر را باید میلی متری مطالعه کرد
من یک وقت به بعضی دوستان گفتم زندگی پیغمبر را میلی متری باید مطالعه کرد. هر لحظه‏ی این زندگی یک حادثه است؛ یک درس است؛ یک جلوه‏ی عظیم انسانی است؛ تمام این بیست‏وسه سال همینجور است. جوان‌های ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع محکم و مستند بخوانند و ببینند چه اتفاقی افتاده است.
مقام معظم رهبری

بروشور رحلت پیامبر اکرم صلی علیه و آله را از اینجــــا دانلود کنید