جشن روز زن-91

۰۴ تیر ۱۳۹۲ | ۱۵:۲۸ ۹
اجرای تئاتر/2
اجرای تئاتر
نمای سالن
گروه سرود
استاد پرورش
حضور دکتر کتابی
جشن روز زن
نمایشگاه کتاب/2
نمایشگاه کتاب